Screenshots:

jmanlogo2.gif (3124 bytes) level16.gif (7136 bytes)
level12.gif (7845 bytes) level08.gif (6421 bytes)
level04.gif (6354 bytes) level10.gif (5902 bytes)